en-USnl-BE
2020-09-19
 
Wat betekent EPB
Wat betekent EPB
Algemeen
EPB is een acronym voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Het acronym EPB slaat dan zowel op de regelgeving ervan als op het concept en de uitvoering van alle aspecten die hierop betrekking hebben. Concreet heeft het te maken met energieverbruik en -voorziening voor verwarming en huisvesting, vochthuishouding, luchtdichtheid, ventilatie, kwaliteit van het binnenklimaat...
EPB-eisen
Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Daarom is het aangewezen om eerst even na te kijken of uw bouwproject onderworpen is aan de EPB-eisen. Men kan dit het best door EPB-wegwijzer van het Vlaams Energieagentschap VEA te raadplegen. Uiteraard kunnen wij u terzake deskundig advies verstrekken.
Voor woningbouw kunnen de EPB-eisen in vier categoriën worden ingedeeld.
Thermische isolatie-eisen: het S-peil, Umax en Rmin-waarden, bouwknopen en K-peil.
Sinds 2018 is in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil. Dat S-peil (of 'schilpeil') geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds januari 2018 moet S31 behaald worden, tegen 2021 wordt dat S28. Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is een luchtdichtheidstest ('blowerdoortest') nodig.
Binnenklimaateisen
Hieronder verstaat men: ventilatie en beperken van het risico op oververhitting.
Technische installaties
Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer)
Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie:
Energieprestatie: maximaal E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming;
Minimumaandeel hernieuwbare energie.
Europese maatregel
De EPB-eisen zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen. Hetgeen vooral gebeurt door de verbranding van fossiele energiebronnen, zoals olie en aardgas.
De EPB-eisen worden strenger
De EPB-eisen worden steeds strenger. Dit betekent dat gebouwen steeds energiezuiniger zullen worden en in de toekomst minder CO2 zullen uitstoten. Daardoor zal ook de energiefactuur dalen. Maar de initiële investeringskost stijgt. Bij het bouwen zal men hier terdege rekening mee moeten houden en dit incalculeren in het bouwbudget.
Op weg naar nulenergiewoningen
De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna EnergieNeutraal moeten zijn (BEN-woningen). Passiefwoningen – ook wel nulenergiewoningen genoemd – zijn woningen die praktisch volledig in hun eigen energie voorzien. Deze vragen zo weinig energie voor verwarming en de productie van sanitair warm water, dat de nodige energie praktisch volledig ter plaatse, of toch dichtbij, wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen.
Het K-peil
Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.
Het E-peil
Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht worden besteed aan het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie. Ook onnodig koelen dient te worden vermeden, wat onder meer kan door het plaatsen van zonwering en door het gebruik van bouwmaterialen en constructie-onderdelen die een voldoende warmte(koude)opslagcapaciteit bezitten. Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning.
Het S-peil
Het S-Peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw. De efficiëntie van de vorm van het gebouw wordt daarbij vergeleken met een de compactste vorm van datzelfde volume, wat een bol is.
Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.
De EPB-verslaggever berekent het S-peil met behulp van de EPB-software.
Netto-energiebehoefte
De netto-energiebehoefte is het resultaat van een energiebalans en geeft de energie aan die nodig is om de energiesector te verwarmen. Ze wordt bepaald door de verliezen (door ventilatietransmissie) te verminderen met de nuttige winsten (de som van de zonnewinsten en de interne winsten).
Het energiewoordenboek
Binnen de energie-problemathiek bij gebouwen gebruikt men veel woorden en afkortingen waarvan de betekenis niet altijd zo duidelijk is. Om deze reden heeft het Vlaams Energieagentschap een woordenlijst opgesteld. Deze kan worden geraadpleegd op hun website. Zie EPB-woordenboek
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever (erkenningsnummer: EP14052). Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.