en-USnl-BE
2020-09-19
 
Privacybeleid
© Stabiton bvba Privacybeleid
Auteur: Ing. Gilbert Vanden Borre Msc Versie: 2019-10-14
Privacybeleid
Inhoud
Toepassingsgebied
De hieronder vermelde privacyverklaring en vrijwaringsclausules zijn van toepassing op de websites van stabiton bvba Stabiton.com, Stabiton.net, Stabiton.be en de diverse subdomeinen en pagina’s die hieronder ressorteren. Inhoudelijk gaat het voornamelijk over het verzamelen en het gebruik van gegevens.
Stabiton bvba wil de privacy van iedereeen die deze website bzoekt zo goed mogelijk beschermen. Daarom gebruikt zij geavanceerde technologie die garant staat voor een veilig online verkeer.
Door het gebruik van de Stabiton bvba website gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in deze privacyverklaring worden beschreven.
Deze website is geconcipieerd en wordt onderhouden door:
Stabiton bvbaStabiton bvba
Middelstraat 8 • 1785 Merchtem
Tel. 32 52 370435
BTW-nummer: 0875 065 209 • RPR Brussel
Website: Stabiton bvba
Stabiton bvba zal af en toe deze privacyverklaring updaten als gevolg van bedrijfs- en klantenfeedback. Stabiton bvba raadt u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop Stabiton bvba uw informatie beschermt. Meer informatie kunt u bekomen op het hierboven vermelde adres of door een mail te sturen via het info@stabiton.net.
Het beschermen van uw persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals: een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.
Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
Welke persoonsgegevens en met welk doel
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende verstaan. Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 'Vertrouwelijke verwerking' betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.
U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: gebruikers van onze website stabiton.net, stabiton.com, stabiton.be, klanten, de contactgegevens van onze klanten...). Zo kunnen wij de volgende persoonsgegevens (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden: (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):
Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
E-mailadres Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsberichten
Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.
Stabiton bvba zal uw persoonsgegevens openbaar maken in alle omstandigheden waarvan wij geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:
te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Stabiton bvba of de website;
om de rechten of de eigendom van Stabiton bvba te beschermen en te verdedigen;
om te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Stabiton bvba, of het publiek te beschermen.
Stabiton bvba is niet verplicht om dit aan de betrokken persoon te melden, behalve wanneer dit wettelijk het geval is.
Uw rechten
Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.
Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten.
Recht op inzage. De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie. De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing. De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking. De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar. De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid. De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.
Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres info@stabiton.net, hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Het opslaan van cookies
Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, enz; worden opgeslagen tijdens uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons om onze website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.
Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.
Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.
Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.
Welke cookies gebruikt onze website
Op onze websites worden zowel sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) als permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden.
Processen
Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.
Voorkeuren
Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.
Beveiliging
De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.
Reclame
De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.
Prestaties
De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.
Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.
Veiligheid van uw persoonsgegevens
Stabiton bvba zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig wordt opgeslagen in een gecontroleerde afgeschermde omgeving waardoor deze beschermd wordt tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door een Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres info@stabiton.net hetzij de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.
De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van Stabiton bvba met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 
Namens Stabiton bvba
Ing. Gilbert Vanden Borre Msc
Zaakvoerder