en-USnl-BE
2020-09-19
 
EPB-eisen
Wat zijn de EPB-eisen
Algemeen
Voor nieuwbouw-wooneenheden zijn er onder meer EPB-eisen voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Maar er zijn ook nog andere EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de bouwaanvraag of melding. Voor woningbouw kunnen de EPB-eisen in vier categorieën worden ingedeeld.
Thermische isolatie-eisen: het S-peil, Umax en Rmin-waarden, bouwknopen en K-peil.
Sinds 2018 is in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil. Dat S-peil (of 'schilpeil') geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds januari 2018 moet S31 behaald worden, tegen 2021 wordt dat S28. Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is een luchtdichtheidstest ('blowerdoortest') nodig.
Binnenklimaateisen
Hieronder verstaat men: ventilatie en beperken van het risico op oververhitting.
Technische installaties
Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer)
Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie:
Energieprestatie: maximaal E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming;
Minimumaandeel hernieuwbare energie.
Wie vandaag denkt aan (ver-)bouwen, moet een minimum E-peil behalen en bovendien een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorzien.
De specifieke eisen kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie groepen:
thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;
binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.
De specifieke eisen hangen af van de datum waarop men de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of melding heeft ingediend. Deze datum vindt men terug op het ontvangstbewijs dat de gemeente heeft overhandigd.
Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijziging vanaf 2019 is het minimumaandeel hernieuwbare energie voor niet-residentiële gebouwen. Dat moet minstens 20 kWh/m² zijn voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019. Voor bouwaanvragen in 2018 was dat 15 kWh/m². Voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2020 verstrengt de E-peileis naar E35. Ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2020 voldoen aan E70 in plaats van E90.

EPB-eisen volgens datum bouwaanvraag
Men kan de EPB-eisentabellen, die overeenstemmen, met de periode waarbinnen de aanvraag of melding is ingediend op de website van energiesparen.be downloaden.
U zult merken dat de eisen ook afhankelijk zijn van de bestemming (pdf) van een gebouw of gebouwdeel en van de aard van de werkzaamheden. Bij meerdere werkzaamheden binnen één bouwproject, wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.
Aangescherpt vanaf 2016 en tegen 2021: BEN voor nieuwbouw
Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt. Van E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.
Opmerking
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar een nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig wordt dit vooropgestelde pad bijgestuurd.
Umax- en Rmin-eisen per aanvraagjaar
Wat de U-waarde maximaal mag zijn, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag.
Voor bouwprojecten met aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of melding
Premie voor BEN en energiezuinige woningen
Wie vooruitloopt op de eisen, komt in aanmerking voor een premie en een fikse korting op de onroerende voorheffing.
Een overzicht hiervan kan men terugvinden op de website van energiesparen.be
Meer weten over toepassingsgebied en eisen
Meer weten in detail
Procedure
Het behalen van de EPB-eisen is een onderdeel van de procedure van de energieprestatieregelgeving (EPB) bij nieuwbouw of renovatie.
De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever (erkenningsnummer EP14052). Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.