en-USnl-BE
 
Uw EPB-taken en plichten
Uw EPB-taken en plichten
Algemeen
Als uw (ver-)bouwproject onder de energieprestatieregelgeving valt, dan moet u een aantal taken en plichten vervullen.
Als opdrachtgever bent u ook de aangifteplichtige. U bent verplicht de EPB-eisen na te leven en erop toe te zien dat de procedure stipt wordt gevolgd. Uw project moet vanaf het ontwerp voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Meer informatie over de aangifteplicht bij verkoop.
De EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring en de EPB-aangifte op. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.
De architect zal de opdrachtgever tijdens het bouwproces bijstaan. Hij/zij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.
Vier belangrijke fasen in het bouwproces
In het bouwproces kan men voor de aangifteplichtige vier belangrijke fasen onderscheiden. Bij elke fase moeten specifieke documenten worden afgeleverd. Uiteraard kan hij zich hierbij laten bijstaan door diverse deskundigen.
Concept- of ontwerpfase. De aangifteplichtige maakt een vergunningsaanvraag of een melding op. (Voor gebouwen groter dan 1000 m² is ook een haalbaarheidsstudie noodzakelijk)
Bij de start van de bouwwerkzaamheden. De aangifteplichtige maakte een startverklaring op.
Tijdens de uitvoeringsfase. De aangifteplichtige zorgt ervoor dat de voorlopige EPB-aangifte wordt ingediend.
Ingebruikname van het gebouw of gebouwdeel of einde van de werken. De aangifteplichtige zorgt ervoor dat de definitieve EPB-aangifte wordt ingediend.
Hieronder vindt u nog wat meer verduidelijking i.v.m. de taken en de verplichtingen tijdens deze vier belangrijke fasen in het bouwproces.
Ontwerpfase
Hou van bij het ontwerp rekening met de opgelegde eisen voor isolatie, energieprestatie en ventilatie. Bekijk met uw architect, en uw aangestelde energiedeskundige, welke combinatie van maatregelen en materialen u het best kiest.
De architect integreert de gekozen maatregelen en materialen in de documenten (plannen) van het bouwaanvraagdossier en in de lastenboeken.
Af te leveren document:
de vergunningsaanvraag of het meldingsformulier: in de aanvraagformulieren tot stedenbouwkundige vergunning of het meldingsformulier wordt aangevinkt of de EPB-eisen van toepassing zijn.
de haalbaarheidsstudie: enkel van toepassing voor gebouwen groter dan 1000 m2: uiterlijk 1 maand na de vergunningsaanvraag wordt een webformulier ingediend.
Startfase
Als opdrachtgever van een nieuwbouw of verbouwing bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en de aangifteplichtige voor de energieprestatieregelgeving.
Voor de start van de werkzaamheden stelt u een EPB-verslaggever aan.
Af te leveren document: de startverklaring
Voor de start van de werkzaamheden dient de verslaggever, in naam van de bouwheer, de startverklaring in. Dit gebeurt elektronisch bij de energieprestatiedatabank. Bij de startverklaring hoort een voorafberekening.
De EPB-verslaggever ontvangt daarbij automatisch een afdruk van de startverklaring. Het document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt de ondertekende startverklaring bij.
Uitvoeringsfase
Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden.
In deze fase kunt u nog bepaalde materiaal- of installatiekeuzes wijzigen, in overleg met de architect en de verslaggever.
Wanneer de architect merkt dat uw bouwproject risico loopt (door een slechte keuze van materiaal of installatie) niet te voldoen aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.
Nuttig, maar niet verplicht: de voorlopige EPB-aangifte
Met een voorlopige aangifte kan de verslaggever aftoetsen of de uitvoering (zoals gepland en met eventuele wijzigingen) voldoet aan de regelgeving. Enkel de startverklaring en de EPB-aangifte zijn verplicht.
Ingebruikname van het gebouw of gebouwdeel of einde van de werken
Als aangifteplichtige moet u aantonen dat het gebouw(deel) voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,... Voor deze berekening gebruikt hij/zij het softwarepakket van de overheid.
Dat moet uiterlijk gebeuren zes maanden na de eerste van de volgende twee data:
datum van de ingebruikname;
datum van het beëindigen van de vergunningsplichtige werken van het gebouw(deel)
en zeker binnen de vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of het neerleggen van de melding.
Opmerking
Let op: de EPB-aangifte kan in principe slechts eenmaal definitief worden ingediend.
Extra energiebesparende voorzieningen kunnen enkel mee opgenomen worden in de definitieve EPB-aangifte als ze binnen de wettelijke termijn van zes maanden vallen én als de definitieve EPB-aangifte nog niet is ingediend.
Af te leveren document: de definitieve EPB-aangifte
De voorlopige EPB-aangifte kan gebruikt worden om foutieve informatie te corrigeren. In samenspraak met u dient de verslaggever vervolgens tijdig de EPB-aangifte definitief, elektronisch in, bij de energieprestatiedatabank.
Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.
Bij de indiening ontvangt de verslaggever, automatisch, een afdruk van de aangiftebundel. Dit wordt ondertekend overhandigd aan de aangifteplichtige, die de documenten gedurende 10 jaar bijhoudt.
Af te leveren document: 'het energieprestatiecertificaat' (EPC bouw)
Bij gebouwen waarvoor een E-peil wordt berekend, wordt gelijktijdig met de EPB-aangifte een EPC bouw opgemaakt.
Geldt er geen E-peileis voor het project, dan maakt dit EPC geen deel uit van de aangifte.
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.