en-USnl-BE
2020-09-19
 
Gebruiksovereenkomst
© Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst – Vrijwaringsclausule
Auteur: Ing. Gilbert Vanden Borre Msc Versie: 2019-10-13
Gebruiksovereenkomst – Vrijwaringsclausule
Inhoud
Toepassingsgebied
Deze gebruiksovereenkomst en vrijwaringsclausules zijn van toepassing op de websites van Stabiton bvba (Stabiton.com, Stabiton.net, Stabiton.be) en de diverse subdomeinen en pagina’s die hieronder ressorteren. Inhoudelijk gaat het voornamelijk over het verzamelen en het gebruik van gegevens.
Stabiton bvba wil het gebruik van van haar websites zo goed mogelijk beschermen. Daarom gebruikt zij geavanceerde technologie die garant staat voor een veilig online verkeer.
Door het gebruik van de Stabiton bvba websites gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in deze gebruiksovereenkomst en verwaringsclausules worden beschreven.
De websites van Stabiton bvba zijn geconcipieerd en worden onderhouden door:
Stabiton bvbaStabiton bvba
Middelstraat 8 • 1785 Merchtem
Tel.: 32 52 370435
BTW-nummer: BE 0875 065 209 • RPR Brussel
Website: Stabiton bvba
Stabiton bvba zal af en toe deze gebruiksvoorwaarden updaten als gevolg van bedrijfs- en klantenfeedback. Stabiton bvba raadt u dan ook aan om deze gebruiksrechtovereenkomst, en de daaarmee verbonden aanvaardingsclause, regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop u de Stabiton bvba websites kunt gebruiken. Meer informatie kunt u bekomen op het hierboven vermelde adres of door een mail te sturen naar info@stabiton.net.
Toegang tot de website
De toegang tot de informatie op de Website is gratis. Het raadplegen en het gebruiken van de websites houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de opgenomen voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat u uitdrukkelijk deze voorwaarden hebt aanvaard en deze strikt zult naleven. Stabiton bvba kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.
Intellectuele eigendomsrechten
Stabiton bvba beheert deze website en past deze voortdurend aan, zodat de meest recente informatie kan worden verstrekt.
Stabiton bvba wil u zo goed mogelijk via deze website informeren. Indien geen correcte of onjuiste informatie wordt gepubliceerd op deze website, zal Stabiton bvba alles in het werk stellen om deze informatie te verbeteren en dit van zodra de vergissing wordt ontdekt. Stabiton bvba kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor juistheid of de volledigheid van de gepubliceerde informatie.
Door het louter raadplegen van deze website worden wij tot niets verbonden. Er is altijd een schriftelijke bevestiging nodig van elke dienstverlening, het verstrekken van inlichtingen enz.
De gepubliceerde informatie is altijd van algemene en informatieve aard en kan niet worden beschouwd dat deze aan een individuele casus beantwoordt. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en de verstrekte raadgevingen dienen steeds als vrijblijvend te worden beschouwd.
De inhoud van deze website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.
Teksten, tekeningen, foto’s, videomateriaal, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stabiton bvba of aan derden.
Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Stabiton bvba, de op deze websites aangeboden informatie anders op te slaan dan noodzakelijk om deze websites te kunnen bekijken. Deze informatie mag niet worden gewijzigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verzonden, verkocht, op een andere wijze worden overgedragen en, er mogen geen rechten worden verleend aan derden.
Links naar websites beheerd door derden
De websites van Stabiton bvba kunnen links naar andere websites bevatten. Deze gelinkte websites worden niet door Stabiton bvba gecontroleerd of onderhouden. Stabiton bvba is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites, inbegrepen de eventuele links die op deze websites aanwezig zijn en de wijzigingen die werden aangebracht.
Stabiton bvba is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website.
Stabiton bvba verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak van de gebruiker. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze dat de betreffende website door Stabiton bvba werd goedgekeurd of dat er sprake is van enige connectie met de exploitanten.
Hyperlinks naar de website van Stabiton
Het leggen van hyperlinks naar de websites van Stabiton bvba Stabiton.net, Stabiton.com en Stabiton.be en haar diverse subdomeinen is toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website of één van haar subdomeinen leidt. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stabiton bvba.
Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
Hoe deze website niet mag worden gebruikt
Als gebruiker van deze website verbindt u er zich toe om:
de vermelde informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
de website niet te beschadigen, te vervormen, te onderbreken, stop te zetten, te overbelasten of minder efficiënt te maken;
de website niet te gebruiken voor het overbrengen of het 'posten' van:
computervirussen;
illegaal of onrechtmatig verkregen materiaal;
en – rekening houdende met het concept van deze website – materiaal dat niet relevant of als ongepast kan worden beschouwd of omschreven (inbegrepen materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
de websites niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging, zoals onder meer – doch niet uitsluitend –, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
de websites niet te gebruiken voor het overbrengen of het 'posten' van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming te vragen aan Stabiton bvba.
Paswoorden en beveiligde delen van de site
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de websites van Stabiton bvba hebt u een account nodig. Daartoe dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepassellijke registratieformulier. Het betreden van deze onderdelen van de websites zonder gebruikersnaam en paswoord is strikt verboden.
De gebruikersnaam en het paswoord dat u van Stabiton bvba hebt gekregen is vertrouwelijk en geheim. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U moet Stabiton bvba onmiddellijk inlichten indien uw paswoord gekend is door anderen dan uzelf of indien u een paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Stabiton bvba. Stabiton bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw medeweten uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gestelt voor schade geleden door Stabiton bvba of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw account of wachtwoord gebruiken. U mag nooit  het account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.
Na een geldige identificatie wordt elk gebruik dat u maakt van de aangeboden diensten van Stabiton bvba geacht door u te zijn verricht. Indien Stabiton bvba reden heeft om te geloven dat de veiligheid van één of meer sites in gevaar is, kan zij uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).
Materiaal verstrekt aan of geplaatst op een Stabiton bvba website
Stabiton bvba beschouwt het materiaal dat u verstrekt aan Stabiton bvba (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of voorlegt aan een Stabiton bvba website of daarmee samenhangende diensten (collectief: 'informatie'), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van uw informatie, geeft u Stabiton bvba, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw informatie te gebruiken met inbegrip van – zonder beperking – het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending, en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw informatie.
Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen, of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de website ter beschikking worden gesteld.
U aanvaardt om alle risico‘s verbonden aan het gebruik van deze website op u te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan uw computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door deze website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Door uw bezoek aan deze website en het uitdrukkelijk aanvaarden van de vrijwaringsclausule, met de daarin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van deze website, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot deze website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, onder de Belgische wetgeving valt. Met uitzondering van de Belgische verwijzingsregels it het Belgisch inernationaal privaatrecht.
Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
Namens Stabiton bvba
Ing. Gilbert Vanden Borre Msc
Zaakvoerder